NoticiesTreballs arqueològics a un tram de l'aqüeducte del Gaià a Els Pallaresos 20/03/2019

Avui hem finalitzat els treballs arqueològics que han permès recuperar i posar en valor un tram de l'aqüeducte del Gaià al seu pas pel municipi de Els Pallaresos (Tarragonès), treballs que s'ha desenvolupat en dues fases: una 1ª fase de neteja i excavació d'aquest tram (desembre del 2018) i una 2ª fase de consolidació d'aquelles parts que així ho precisaven (març de 2019).

Aquests treballs han permès recuperar un tram d'uns 27 metres lineals d'aquesta infraestructura hidràulica que abastia d'aigua la ciutat de Tarraco. Destaca el seu bon estat de conservació, que permet entendre de forma molt didàctica com es construien aquestes estructures: parets de caementicium que conformen el canal o specus, arrencament de la volta que cobria el canal amb les diferents marques d'encofrat longitudinals, empremtes verticals d'un dels pous de registre, i solera construïda a base d'opus signinum amb la seva respectiva motllura amb forma de mitja canya. Destaquen, sobretot, els revestiments interns de les parets laterals a base de morter hidràulic de molt bona qualitat, observant-se fins a tres o quatre reformes diferents amb els respectius rebliments a base de cendres o morter actuant com a elements aïllants.

Per finalitzar les tasques, s'han consolidat aquelles parts més febles o que presentaven més perill de conservació, consolidant sobretot les capes de morter hidràulic; en aquest sentit, s'han segellat les superfícies superiors amb morter de calç per minimitzar els efectes i la filtració de l'aigua de pluja.

Podeu observar aquest tram d'aqüeducte a la confluència dels carrers President Macià - Pau Claris - Avinguda del Parlament de Els Pallaresos (Tarragonès). Volem agraïr també el suport i la col·laboració tant del propi Ajuntament de Els Pallaresos com de la brigada municipal.


  Facebook   Twitter   Email   Print